K.u.k.Militärseelsorge

KVH C. a k. vojenské duchovní služby do konce "Velké války".

VOJENSKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA

Nový příspěvek

Rakouská vojenská duchovní správa

Ke štábu každého c. k. pluku byl zařazen vojenský duchovní označovaný jako plukovní kaplan (Regiments-Caplan). Jednalo se v naprosté většině o duchovního římsko-katolické církve. V období napoleonských válek byla výjimka povolena hraničářským divisionům, kterým mohl být v případě tažení do pole přidělen vedle římsko-katolického ještě jeden kaplan nesjednocené řecko-katolické církve. Podobnému privilegiu se těšil ještě řadový pěší pluk č. 53 doplňovaný z území Srbska. Rakouský voják se v období napoleonských válek podle dobových zvyklostí povinně modlil třikrát denně. Kromě posádkových kostelů a kaplí, byly zřizovány také kaple při posádkových i polních nemocnicích a existoval samozřejmě detailní předpis pro vybavení polní kaple (Feldkapelle).

Plukovní kaplan měl právo udílet všechny svátosti a kromě toho se podílel především na vzdělávání a výchově vojáků. Jejichž služba byla organizována pokud možno tak, aby se mohli zúčastnit v přehlídkové výstroji pravidelných bohoslužeb o nedělích, svátcích či u příležitosti císařských narozenin. V kázáních byla nejvíce zdůrazňována povinnost poslušnosti, přičemž bylo připomínáno, že porušit přísahu je velkým hříchem. Zvláštní bohoslužby byly také slouženy u příležitostech pohřbů, udělení zástavy, při odchodu jednotky na válečné tažení popř. po vítězné bitvě. Před začátkem bitvy udílel obvykle kaplan nastoupeným vojákům krátké požehnání, poté se přesunul do blízkosti lékařů. Dále měl kaplan navštěvovat nemocné a uvězněné vojáky. Jeho důležitým úkolem byl také vedení plukovní matriky.

Pro vojenské duchovenstvo bylo zřízeno samostatné biskupství, sídlící ve Vídeňském Novém městě. V čele vojenské duchovní správy (Militärseelsorge) stál apoštolský polní vikář. Administrativně se duchovní správa dělila na polní superioráty, jejichž území se odvozovalo od zemských hranic. V době války byly jmenováni ještě další polní superioři pro armádu. Polním superiorům pak podléhali jednotlivý plukovní kaplani, kteří pocházeli často z jednotlivých duchovních řádů, po zrušení jezuitského řádu se jednalo především o františkány a kapucíny.

Napsal Karel Sáček,

převzato z http://www.primaplana.net/txt/clanky/duchovenstvo.HTML

 

Žádné komentáře
 
Hodně Božího požehnání všem, kteří nechtějí nechat upadnout v zapomění události a všechny, i neznámé hrdiny Světové války.